Liên kết website
Phiếu thăm dò
Thái độ phục vụ đội ngũ y bác sỹ đối với bệnh nhân

Trực tuyến
Đang online : 18
Tháng này : 12,344
Tháng trước : 10,418
Tổng cộng : 105,370
Khám -Chữa Bệnh
  Bảng Giá Dịch Vụ
Bảng giá dịch vụ KB,CB theo yêu cầu - 10:14:05 AM | 21/12/2016
Trích dẫn

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA H.HOÀNH BỒ

 
 

 


Số: 62/QĐ-BVĐK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hoành Bồ, ngày 01 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt ban hành mức giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế,

 dịch vụ khác theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoành Bồ

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀNH BỒ

 

          Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

          Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Tài chính - Lao động thương binh và xã hội “Bổ sung Thông tư Liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí”; Thông tư Liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc “Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước”; Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính “Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bênh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc”,

          Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hoành Bồ trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-SYT ngày 30/7/2008 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa hạng III trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 26/01/2016 của Ban Giám đốc Bệnh viện về việc ban hành giá của một số dịch vụ kỹ thuật y tế, dịch vụ khác theo yêu cầu tại             Bệnh viện đa khoa huyện Hoành Bồ;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định mức giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế, dịch vụ khác theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoành Bồ như sau:

Mức giá dịch vụ phòng điều trị tự nguyện: 02 mức giá, mức giá dịch vụ xe ô tô cứu thương: 01 mức giá, mức giá dịch vụ túi thuốc Đông y: 01 mức giá, mức giá dịch vụ trông giữ xe: 01 mức giá, mức giá nội soi gây mê: 01 mức giá (có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng TC-KT, Trưởng khoa/phòng và các cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Trọng

Các bài viết mới
    DVKT được phê duyệt bổ sung (04/12/2018)
    DVKT được phê duyệt 2014 (04/12/2018)
    Danh muc giá dịch vụ 2018 (26/11/2018)
    Bảng Giá Dịch vụ (30/11/2017)
    Bảng giá dịch vụ KB,CB Viện phí. (20/12/2016)
    Bảng giá dịch vụ KB,CB Bảo hiểm y tế (20/12/2016)
Các bài viết cũ hơn
    Phụ lục thông tư 37 tháng 10 (20/12/2016)
    Quyết định giá dịch vụ (20/12/2016)
    Tổng hợp giá dịch vụ KCB (20/12/2016)
    Bảng khung giá dịch vụ KCB (08/11/2016)
Copyright © 2013 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀNH BỒ
Khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ- Tỉnh Quảng Ninh - Tel:0333 692574 - Fax: 0333 858665
Email: Benhvienhb@vnn.vn - bvdkhhb_syt@quangninh.gov.vn