Liên kết website
Phiếu thăm dò
Thái độ phục vụ đội ngũ y bác sỹ đối với bệnh nhân

Trực tuyến
Đang online : 46
Tháng này : 11,094
Tháng trước : 10,657
Tổng cộng : 113,228
Trang Chủ
  TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển dụng CNTT, ĐIỆN 2017 - 02:30:27 PM | 28/11/2017
Trích dẫn

 

 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

             TRUNG TÂM Y TẾ H. HOÀNH BỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:       /TB -TTYT

Hoành Bồ, ngày 01 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Y tế

huyện Hoành Bồ năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 08/2007/TTLT_BYT-BNV ngày 05/06/2007 về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Y tế nhà nước có giường bệnh;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-SYT ngày 16/5/2015 của Sở Y tế về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-SYT ngày 16/5/2016 của Sở Y tế về việc ban hành hướng dẫn tuyển dụng, quản lý, sử dụng nhân lực diện hợp đồng lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc Sở  Y tế;

Thực hiện Tờ trình số: 375/TTr-TTYT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc xin ký hợp đồng bổ sung nhân lực về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ;

Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ xin được thông báo tuyển dụng cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu:

          Phụ trách Công nghệ thông tin          : 01

          Phụ trách Điện nước                         : 01

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:

Người đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng như sau:

* Phụ trách Công nghệ thông tin

+ Trình độ: Đại học (chính quy)

+ Ngành, chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư Công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực lập trình, quản trị phát triển web, quản trị hệ thống.

* Phụ trách Điện nước

+ Trình độ: Trung cấp trở nên

+ Ngành, chuyên ngành đào tạo: Điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.

          Yêu cầu khác: trình độ ngoại ngữ: Anh C đối với đại học và B còn lại

3. Liên hệ: (sơ tuyển, hướng dẫn tuyển dụng)

          Ông Phan Tiến Hùng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ, số điện thoại 0916 073 269

- Địa điểm : Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ.

- Thời gian: Vào giờ hành chính từ ngày 01/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017

Trên đây là thông báo của Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ về tuyển dụng lao động hợp đồng tại Trung tâm.

Trung tâm xin trân trọng thông báo ./.

 

  Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC

  - Sở Y tế (để biết);                                                                    (đã ký)

  - Các khoa/phòng;  

  - Lưu: VT, TCHC.                                                            Nguyễn Văn Trọng

 

 

 

Các bài viết mới
    Thông báo tuyển dụng 2019 (09/10/2019)
    Thông báo tuyển dụng Bác sĩ 2018 (09/08/2018)
    Thông báo tuyển dụng Bác sĩ 2017 (28/11/2017)
Copyright © 2013 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀNH BỒ
Khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ- Tỉnh Quảng Ninh - Tel:0333 692574 - Fax: 0333 858665
Email: Benhvienhb@vnn.vn - bvdkhhb_syt@quangninh.gov.vn