Liên kết website
Phiếu thăm dò
Thái độ phục vụ đội ngũ y bác sỹ đối với bệnh nhân

Trực tuyến
Đang online : 140
Tháng này : 17,435
Tháng trước : 14,169
Tổng cộng : 123,714
Trang Chủ
  SỰ KIỆN NGÀNH
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị trực tuyến ngành Y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 - 10:36:15 AM | 28/11/2017

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   223/TB-SYT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị trực tuyến ngành Y tế

triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 

 

Ngày 09/02/2017, Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành để triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ “về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017” và chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh về “Tăng cường  kỷ luật, kỷ cương hành chínhxây dựng nếp sống văn hóa văn minh”.

 

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Y tế có ý kiến kết luận, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện, nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2017, cụ thể như sau:

 

I. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

 

1. Về nhiệm vụ chính trị

 

 

1.1. Các đơn vị quán triệt đầy đủ và xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 189/KH-SYT ngày 02/02/2017 của Sở Y tế (được xây dựng, triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Chương trình hành động số 199/CTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 267/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế) nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

 

1.2. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trên cơ sở Hướng dẫn số 212/HD-SYT ngày 08/02/2017 của Sở Y tế về triển khai thực hiện Năm nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2017.

 

1.3. Tăng cường phối hợp giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trong chỉ đạo Trung tâm Y tế và Phòng Y tế triển trai có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đặc biệt quan tâm việc phát huy hiệu quả hoạt động của Trạm Y tế xã.

 

2. Thực hiện chủ đề năm 2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”

 

2.1. Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Kế hoạch số 184/KH-SYT ngày 02/02/2017 của Sở Y tế về chủ đề năm 2017 của tỉnh về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minhđồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký và triển khai thực hiện tại đơn vị, đảm bảo hiệu quả.

 

2.2. Thủ trưởng đơn vị phải nêu cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị.

 

3. Về Cải cách hành chính và Ứng dụng công nghệ thông tin

 

3.1. Tổ chức triển khai nghiêm túc Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về công bố danh mục và nội dung các TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng của Sở Y tế.

 

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Kiện toàn, củng cố bộ máy, cán bộ làm công tác CCHC; thường xuyên rà soát, rà soát lại, để đơn giản hoá các thủ tục, nhất là trong khám bệnh, chữa bệnh. Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ về thủ tục hành chính trong KCB.

 

3.2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo đột phá về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và đáp ứng các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin; có kế hoạch hoạt động cụ thể, định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá kết quả.

 

3.3. Chú trọng phát triển, bồi dưỡng nhân lực, đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT, mở rộng diện ứng dụng và nâng cao hiệu quả, tiện ích của các phần mềm... Phát huy hơn nữa hiệu quả Hệ thống Telemedicine trong khám chữa bệnh. Phối hợp chặt chẽ với BHYT, BHXH để thực hiện tốt quy định về kết nối liên thông và thanh toán điện tử trong KCB.

 

4. Công tác khám, chữa bệnh BHYT

 

4.1. Thí điểm triển khai khám chữa bệnh BHYT vào ngày thứ Bẩy và Chủ nhật hàng tuần. Trước mắt, từ tháng 3/2017, xem xét, cho phép thí điểm thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi và một số đơn vị trên địa bàn đông dân cư, nơi có nhu cầu lớn về KCB, tạo thuận lợi cho người dân và góp phần giảm tải cho tuyến trên.

 

4.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động KCB BHYT, chống lạm dụng chính sách, góp phần hạn chế tình trạng vượt quỹ, vượt trần trong KCB BHYT.

 

4.3. Đề xuất với các cơ quan chức năng cho phép triển khai sử dụng chữ ký điện tử, Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh, để tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận kết quả khám bệnh, xét nghiệm, thanh toán chi phí...

 

5. Về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị

 

Chấn chỉnh việc quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phòng ngừa các vi phạm trong công tác quản lý. Tổ chức cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu quản lý đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trên phần mềm và theo quy định; chậm nhất đến ngày 25/02/2017 phải hoàn thành tại đơn vị.

 

6. Xây dựng, áp dụng các ý tưởng mới để tiếp tục tạo ra bước phát triển đột phá

 

6.1. Lập Hộp thư điện tử “Ý tưởng sáng tạo, xây dựng ngành Y tế Quảng Ninh” và vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia góp ý, hiến kế cho Ngành.

 

6.2. Tổ chức thí điểm mô hình “Nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung” nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế quản lý, vận hành mô hình nhằm đạt hiệu quả và đảm bảo bền vững. Nâng cao hiệu quả phối hợp mô hình này với hoạt động của Hệ thống Telemedicine.

 

6.3. Triển khai một số giải pháp kỹ thuật theo hướng xây dựng “Bệnh viện thông minh” và “Kế hoạch thí điểm Mô hình quản lý thông tin sức khỏe toàn dân”.

 

7. Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

 

7.1. Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh là không tổ chức, bố trí đón tiếp khách đến chúc mừng ngày kỷ niệm của các ngành trong năm lẻ. Toàn ngành tập trung tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về truyền thống xây dựng, phát triển của ngành, về thành tựu công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn, gắn với tuyên truyền về thực hiện chủ đề, nhiệm vụ, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, công tác năm 2017, về gương “người tốt, việc tốt” trong công tác y tế.

 

7.2. Một số hoạt động kỷ niệm thiết thực:

 

- Phối hợp giữa Sở Y tế với Công đoàn ngành tổ chức Hội thao ngành Y tế năm 2017.

 

- Chỉ tổ chức hoạt động trong phạm vi nội bộ (như gặp mặt cán bộ y tế các thế hệ, ôn lại truyền thống...), không tổ chức đón tiếp khách.

 

II. Về hướng giải quyết, khắc phục một số vướng mắc, đề xuất của đơn vị

 

1.  Về bất cập trong tổ chức mua sắm tập trung: Các đơn vị đề xuất những khó khăn vướng mắc; Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế tổng hợp để Giám đốc Sở báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

 

2. Về vướng mắc về nhân lực: Các đơn vị tập hợp nhu cầu cần tuyển lao động theo Vị trí việc làm, gửi Sở Y tế thẩm định, đề nghị UBND tỉnh.

 

3. Vướng mắc về thanh toán BHYT (như việc yêu cầu lưu phim Xquang, chưa chấp nhận thanh toán BHYT đối với một số kỹ thuật cao hoặc các tài liệu, chứng từ áp dụng chữ ký điện tử...):

 

Các đơn vị đề xuất về Sở Y tế; giao Phòng Nghiệp vụ Y chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Y tế làm việc với BHXH và các cơ quan có liên quan tìm biện pháp tháo gỡ.

 

9. Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận và báo cáo Giám đốc Sở Y tế.

 

Trên đây là nội dung ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị trực tuyến ngành Y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Y tế thông báo để các phòng, ban chức năng, các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- GĐ; các PGĐ Sở (để chỉ đạo);

- Các phòng chức năng;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Trang thông tin điện tử SYT;

- Lưu VT, VPS.            

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Hải Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở Y tế -

Các bài viết mới
    Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai công tác y tế (04/06/2019)
    Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (15/03/2019)
    Trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Diện giữ chức Giám đốc Sở Y tế (26/12/2018)
    Hiện đại hóa ngành Y tế (04/12/2018)
    Hội nghị triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi – rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao (20/11/2018)
    Ngành Y tế Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (23/10/2018)
    Hội thi nữ CBCCVC-LĐ tài năng, duyên dáng ngành Y tế (16/10/2018)
    Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế về thực hiện tin học hóa khám chữa bệnh BHYT (09/10/2018)
    Thông báo "Ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị trực tuyến ngành Y tế về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018" (13/09/2018)
    Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương làm việc tại Quảng Ninh (06/09/2018)
Copyright © 2013 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀNH BỒ
Khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ- Tỉnh Quảng Ninh - Tel:0333 692574 - Fax: 0333 858665
Email: Benhvienhb@vnn.vn - bvdkhhb_syt@quangninh.gov.vn